Privacy verklaring

Verantwoordelijke

Roos Loopbaancoaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Rosalien Mombarg

Onderneming: Roos Loopbaancoaching

Adres: Griftdijk 15, 6515 AE Nijmegen

Telefoon: 06-51362977

Website adres: www.watisjouwdroombaan.nl

Rosalien Mombarg is de Functionaris Gegevensbescherming van Roos Loopbaancoaching. Zij is te bereiken via rosalien@watisjouwdroombaan.nl.

Het waarborgen van jouw privacy is  voor ons essentieel

Roos Loopbaancoaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Werkgever en functie
  • LinkedIn profiel

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld tijdens de coach gesprekken, door opdrachten te maken, door je CV te verstrekken en in correspondentie en telefonisch contact.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Roos Loopbaancoaching verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de dienstverlening binnen de overeenkomst, het incasseren van betalingen, het functioneren van de website, persoonlijke verkoop en marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de belastingaangifte.

De door Roos Loopbaancoaching opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een dienst. Zonder deze gegevensvastlegging is het niet mogelijk voor Roos Loopbaancoaching om de overeenkomst uit te voeren.

Roos Loopbaancoaching slaat persoonsgegevens op met als doel:

1)  Het afhandelen van een informatie aanvraag of een vrijblijvende offerte
2)  De uitvoering van een dienstverlening voor coaching, begeleiding en/of advisering
3)  De voortgang van coach- en begeleidingstrajecten te monitoren
4)  Het verzenden en afhandelen van de facturen
5)  Het beheren van opt-ins en opt-outs t.b.v. het versturen van nieuwsbrieven
6)  Het optimaal laten functioneren van de website
7)  Het behandelen van vragen en klachten

Cookies, of vergelijkbare technieken

Roos Loopbaancoaching gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bewaartermijnen

Roos Loopbaancoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en zijn voor jou altijd in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen.

Tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling worden je persoonsgegevens in ieder geval verwijderd:

1) In het geval van een informatie aanvraag of een offerte: 3 maanden na het versturen van de informatie of offerte, om deze op te kunnen volgen en eventueel vervolgvragen te kunnen beantwoorden.

2)   In het geval van de uitvoering van een overeenkomst: 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst, voor het eventueel kunnen opvolgen van de opdracht en met het oog op eventuele vervolgopdrachten.

3)   In het geval van het betalen en afhandelen van facturen: 7 jaar na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van de eigen administratie en het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst.

4)   In het geval van de nieuwsbrief: 3 maanden na opzegging, in verband met het periodiek opschonen van onze email-bestanden.

5)   In het geval van een bezoek aan de website: 2 weken na het bezoek aan de website, in verband met het periodiek opschonen van onze web-bestanden.

6)   In het geval van het behandelen van vragen en klachten: 3 maanden na het afhandelen van de vraag of klacht, om deze op te kunnen volgen en eventueel vervolgvragen te kunnen beantwoorden.

Inzien, wijzigen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht:

–  Om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. –  Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Roos Loopbaancoaching, –  Op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: rosalien@watisjouwdroombaan.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken na jouw verzoek.

Roos Loopbaancoaching wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Geen geautomatiseerde besluiten

Roos Loopbaancoaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Beveiliging persoonsgegevens

Roos Loopbaancoaching neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via rosalien@watisjouwdroombaan.nl.

Externe partijen

Roos Loopbaancoaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor het goed kunnen uitvoeren van de dienstverlening dan wel de overeenkomst, kan Roos Loopbaancoaching gebruik maken van een externe partij die mogelijk ook inzicht krijgt in uw gegevens. In dit geval krijgen zij niet meer of langer toegang tot de gegevens dan nodig is voor de uitvoering van hun werk. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Roos Loopbaancoaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Roos Loopbaancoaching. Als u meer informatie wilt met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u een mail sturen naar: rosalien@watisjouwdroombaan.nl.